ჰაერსაკიდის წარმოება, გაყიდვა,
მონტაჟი და მომსახურება
info@pnevmopro.ge
კომპანიის შესახებ
მიწოდების
გარანტიები
დაბრუნების პირობები
კონტაქტი
  • /
დაბრუნების პირობები
კომპანია "პნევმო პრო" ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მოხმარებელთან თანამშრომლობა კომფორტული იყოს. ჩვენ გთავაზობთ გაეცნოთ პროდუქციის დაბრუნების პირობებს, რომლებიც შემუშავებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მომხმარებელი, რომელიც დარეგისტრირდა ჩვენს ვებ-გვერდზე, ეთანხმება ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების პირობებს, რომელიც მოიცავს შემდეგ პირობებს:
სათანადო ხარისხის საქონლის დაბრუნება და გადაცვლა

ჰაერსაკიდის ნაწილების დაბრუნება ან გაცვლა ხორციელდება მარაგიდან შეძენის დღიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში ან 7 კალენდარული დღის განმავლობაში, როდესაც შეძენილია შეკვეთით. პროდუქტმა უნდა შეინარჩუნოს შეფუთვის პრეზენტაცია და მთლიანობა, არ ჰქონდეს ინსტალაციის კვალი, მექანიკური დაზიანება და ა.შ.

ტექნიკურად რთული მექანიზმები, ელექტრომექანიკური პროდუქტები, სპეციალური სითხეები და ზეთები არ ექვემდებარება გადაცვლასა და დაბრუნებას.

მყიდველს შეუძლია გადაცვალოს სათანადო ხარისხის პროდუქტი ანალოგიურ პროდუქტზე, თუ ის არ მოერგო სხვადასხვა პარამეტრებით (ფორმა, სტილი, ზომა და ა.შ.). ვადა შეადგენს 14 დღეს, შეძენის დღის ჩაუთვლელად.
გაცვლა და დაბრუნება შესაძლებელია, თუ პროდუქტი არ იყო გამოყენებული,შენახულია სამომხმარებლო თვისებები, გარეგნობა და შეფუთვა. ასევე, მყიდველმა უნდა დაურთოს სალარო/სასაქონლო ქვითარი ან გადახდის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი. თუ გამყიდველს არ აქვს ანალოგიური პროდუქტი გადაცვლის მოთხოვნის დროს, მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების შეწყვეტა. ამ შემთხვევაში, თანხა მას სამი დღის განმავლობაში დაუბრუნდება.

მხარეთა შეთანხმებით, გადაცვლა შეიძლება განხორციელდეს ანალოგიური პროდუქტის მიღებისთანავე, რის შესახებაც გამყიდველი დაუყოვნებლივ აცნობებს მყიდველს.

ყურადღება! ტექნიკურად რთული პროდუქტები დადგენილი საგარანტიო პერიოდებით არ ექვემდებარება გადაცვლასა და დაბრუნებას.

"საქონლის გაყიდვის დისტანციური მეთოდი" განსაზღვრავს ასეთ მომენტებს:
მყიდველის მიერ საქონლის გაცნობა ხდება კატალოგების, ფოტოების და სხვა მეთოდების საშუალებით.

ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების დადებამდე გამყიდველი აცნობს მყიდველს პროდუქტის თვისებების, ღირებულებას გადასახადის ჩათვლით, შეძენის პირობების, მომსახურების ვადას და ა.შ.

სათანადო ხარისხის საქონლის დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაცულია გარეგნობა, შეფუთვა, თვისებები და არსებობს გადახდის ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

თუ მყიდველი უარს ამბობს პროდუქტზე, გამყიდველი აუნაზღაურებს გადახდილ თანხას, პროდუქტის გადაზიდვის ღირებულების გამოკლებით. ვადა არის 10 დღე შესაბამისი მოთხოვნების წარდგენის დღიდან.

ყურადღება! მომხმარებელს არ შეუძლია უარი თქვას სათანადო ხარისხის პროდუქტზე, რომელსაც აქვს ინდივიდუალური თვისებები და განკუთვნილია ამ კონკრეტული მყიდველის მიერ გამოსაყენებლად.

საქართველოს კანონის „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ მე-13 მუხლის შესაბამისად,
მე-14 მუხლით დადგენილი გამონაკლისების გარდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. ეს ვადა აითვლება:
ა) მომსახურების ხელშეკრულების შემთხვევაში − ხელშეკრულების დადებიდან;
ბ) ნასყიდობის ხელშეკრულების შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან;
გ) მომხმარებლის მიერ საქონლის ნაწილ-ნაწილ შეკვეთის შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) ბოლო ნივთის მფლობელობაში მიღებიდან;
დ) საქონლის რეგულარულად (განსაზღვრული პერიოდულობით) მიწოდების ხელშეკრულების შემთხვევაში − მომხმარებლის ან მის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის მიერ (გარდა გადამზიდავისა) ნივთის მფლობელობაში პირველად მიღებიდან.
არასათანადო ხარისხის საქონლის დაბრუნება და გაცვლა

თუ ქარხნული ნაკლი გამოვლინდა, მყიდველი აბრუნებს საქონელს ლიცენზირებული ტექნიკური მომსახურების სადგურის დასკვნის საფუძველზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ჩავატაროთ საკუთარი გამოკვლევა პროდუქტის ხარისხის დასადგენად. კლიენტი გვაწვდის საქონელს სრული კონფიგურაციით ტექნიკურ ცენტრში, შემდგომი შემოწმებისთვის.

გამოკვლევის შემდეგ კეთდება დასკვნა ნაკლის ბუნების შესახებ. ეს შეიძლება იყოს ქარხნული წუნი ან არასათანადო გამოყენების შედეგი. პირველ შემთხვევაში, ხორციელდება საგარანტიო შეკეთება და, თუ ეს შეუძლებელია, ხდება ნაკლოვანი ნაწილის ჩანაცვლება სათანადო ხარისხის პროდუქტით ან გადახდილი თანხის ანაზღაურებით. ვადა არის 10 დღე მყიდველის მიერ მოთხოვნის წარდგენის დღიდან.
ჩვენი გარანტიები

კომპანია "პნევმო პრო" დარწმუნებულია თავისი პროდუქციის ხარისხში და გთავაზობთ ასეთ გარანტიებს:
პნევმატური ელემენტების (საჰაერო ზამბარების) მქონე პროდუქტებისთვის - 2 წელი აღდგენილი ნაწილის შეკეთებისა ან შეძენის მომენტიდან გარბენის შეზღუდვის გარეშე;
ჰიდრავლიკური ნაწილებისთვის-1 წელი ყველა მოდელისთვის.
ქარხნული ნაკლის შესახებ ეჭვის გაჩენისას, სათადარიგო ნაწილები გადაეცემა ჩვენს სპეციალისტებს გამოკვლევისთვის. ის ხორციელდება გადაცემის მომენტიდან 3 საათის განმავლობაში. კლიენტი ასევე ამზადებს შემდეგ საბუთებს:
საგარანტიო ბარათი თარიღით და ბეჭდით;
შეკვეთა -დავალება მომსახურების ცენტრში ნაწილის შეცვლის შესახებ;
ტექნიკური მომსახურების სადგურის დასკვნის ასლი ნაკლის ბუნების შესახებ.
თუ შემოწმების დროს გამოვლინდა ქარხნული ნაკლი, სათადარიგო ნაწილი უნდა შეიცვალოს ანალოგიურით (თუ შესაძლებელია) ან ნაკლი აღმოიფხვრება უფასოდ იმავე დღეს.

ყურადღება მიაქციეთ არასაგარანტიო შემთხვევებს:
არაკვალიფიციური ინსტალაცია;
ავტოსაგზაო შემთხვევა;
თვითშეკეთების მცდელობები.
პრობლემის აღმოჩენისას, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით "პნევმო პრო" - ს სპეციალისტებს!

შემოწმების ჩასატარებლად მყიდველი თვითონ აწვდის ნაწილს სერვის ცენტრს. საგარანტიო შეკეთება არ მოიცავს სათადარიგო ნაწილების მონტაჟსა და დაშლას, მანქანის მიწოდებას თექნიკური მომსახურების სადგურამდე და მესამე მხარის მომსახურებას.
თანხის დაბრუნება

სერვის- ცენტრიდან დასკვნის მიღების შემდეგ კლიენტი ავსებს განაცხადს თანხის დაბრუნების შესახებ. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს თანხის დაბრუნების მეთოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიშზე. მიეთითება შეკვეთის ნომერი, მიმღების სრული სახელი ან ორგანიზაციის სახელი, ანგარიშსწორების, პირადი და საკორესპონდენტო ანგარიში, ბანკის სახელი, ინნ (გადასახადების გადამხდელის ინდივიდუალური ნომერი), BIC (ბანკის საიდენტიფიკაციო კოდი), კპპ (აღრიცხვაზე დაყენების მიზეზის კოდი). თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ პირზე (ან ორგანიზაციაზე), რომელმაც გადახდა განახორციელა.
საბანკო ბარათზე. აუცილებელია მიუთითოთ შეკვეთის ნომრები და მყიდველის ბარათები. ასევე შესაძლებელია თანხის იმ ბარათზე დაბრუნება, რომლიდანაც განხორციელდა გადახდა.
ნაღდი ფულით. თუ პროდუქტი შეძენილ იქნა ოფისში, თქვენ კვლავ უნდა ეწვიოთ მას, შეავსოთ განაცხადი, წარადგინოთ ქვითარი და წარმოადგინოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. თანხის დაბრუნება ხორციელდება 1 დღის განმავლობაში.
სერვის ცენტრში თვითმიმართვის შემთხვევაში, თქვენ ასევე უნდა წარადგინოთ მისი დასკვნა.

თანხის დაბრუნების ვადები

საქონლის მიღებამდე სათანადო ხარისხის საქონელზე უარის თქმის შემთხვევაში- კლიენტის განაცხადის წარდგენიდან 10 დღის შემდეგ;
შეძენის შემდეგ 2 კვირის ვადაში დაბრუნებისას ანალოგიური პროდუქციის გაყიდვაში არარსებობის გამო - შესაბამისი მოთხოვნების წარდგენიდან 3 დღის განმავლობაში;
ხარისხზე პრეტენზიის წარდგენის შემთხვევაში გამყიდველს ეძლევა 10 დღე მის განხილვაზე და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში თანხის დაბრუნებაზე.
შეკვეთით მიწოდებული საქონლის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩენილია ნაკლი, არასრულყოფილად დაკომფლეკტებულია და ა.შ. ამავე დროს, მყიდველს ეძლევა შეთავაზება ანალოგიური პროდუქტით ჩანაცვლებისა, თუ ეს შესაძლებელია. მყიდველის უარის შემთხვევაში, გამყიდველის უარი დაბრუნებაზე ლეგიტიმურად ითვლება.
საქონლის დაბრუნების წესი

მყიდველი ელექტრონული ფოსტით აცნობებს გამყიდველს პროდუქციის დაბრუნების სურვილის შესახებ. ნიუანსების შეთანხმების შემდეგ, საქონელი იგზავნება გამგზავნის ხარჯზე. თუ ტრანსპორტირება არ იქნება გადახდილი მყიდველის მიერ, ეს თანხა ჩამოიჭრება დასაბრუნებელი თანხებიდან.

როდესაც გამყიდველი იღებს პროდუქციას, ის ასრულებს კონფიგურაციის , შეფუთვის პრეზენტაციისა და მთლიანობის შემოწმებას. შემდეგ, 10 დღის განმავლობაში ხდება თანხის ან მისი ნაწილის დაბრუნება (დამოკიდებულია საქონლის მდგომარეობაზე).
პროდუქციის გადაცვლის პროცედურა თითქმის მთლიანად ანალოგიურია. მხოლოდ ბოლო ეტაპი იქნება არა თანხის დაბრუნება, არამედ მყიდველისადმი საჭირო ნაწილის გაგზავნა.

Pnevmo Pro პნევმო პრო ქ. თბილისი

ჩვენ ვაწარმოებთ, ვყიდით, ვაკეთებთ, ვამონტაჟებთ და ვუწევთ მომსახურებას სტანდარტულ პნევმოსაკიდების ერთეულებს ნებისმიერი ავტომობილისთვის.

ჩვენ ვართ მწარმოებელი ქარხანა. მწარმოებლისგან შესყიდვა 15-30%-ით უფრო მომგებიანია. მოქნილი ფასების პოლიტიკა და თანამშრომლობის პრინციპები, როგორც საბითუმო, ასევე ერთეული მყიდველებისთვის. პნევმოსაკიდის ნაწილების შეძენისას ან მისი შეკეთებისას, მოგაწვდით კანონმდებლობით გათვალისწინებულ დოკუმენტებს.
გვაქვს ფართო პარტნიორთა ქსელი.

პნევმოსაკიდის(პნევმოპოდვესკის) სათადარიგო ნაწილების შეძენა შეგიძლიათ თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში.
გჭირდებათ ჰაერსაკიდის შეკეთება?
დატოვეთ მოთხოვნა ვებგვერდზე და ჩვენ დაგირეკავთ უკან
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა